Kronažska Vybĕrova Rota
Cronacher Ausschuss Compagnie 

Mĕsto Kronach, které v roce 2003 oslavilo své tisíciletí, patřilo do doku 1803, kdy se stalo součástí bavorského království, ke knížectví knížete-biskupa bamberského. Díky svému silnému mĕstskému opevnĕní – dodnes se zachovala celá mĕstská hradba s jednou bránou, čtyřmi vĕžemi a mnoha bastami – a mohutné pevnosti Rosenberg se mĕsto Kronach stalo nejdůležitĕjší baštou knížectví, jelikož sídelní mĕsto samo opevnĕní postrádalo. Protože stálé vojsko knížete-biskupa mĕlo jen malý počet vojáků, muselo se mĕsto Kronach starat o svou obranu samo. Proto při válečném nebezpečí povolávalo své mĕšt’any schopné vykonávat vojenskou službu k účasti v jakémsi druhu domobrany, označovaném v nĕmeckém prostředí jako „Ausschuss“ (výbĕr/zemĕbrana).

Zřizování tohoto druhu domobrany nebylo v 16. a 17. století obvyklé jen v knížectví Bamberg, ale i jinde v Nĕmecku. K obranĕ Kronachu mĕlo předepsaný určitý počet domobranců (tzv. Ausschüsser / výboranů) nejen vlastní mĕsto, ale i vesnice z okolí, jak dokládá odvodní listina z roku 1616 dochovaná v mĕstském archivu v Kronachu. Část domobranců byla určena k obranĕ mĕstských hradeb (tzv. „pravého mĕsta“), část k obranĕ pevnosti Rosenberg. V tzv. „pravém mĕstĕ “, tedy ohrazené části Kronachu, vytvořili mĕšt’ané rovnĕž stálou domobranu, o čemž svĕdčí už mĕstský řád z roku 1575, který mĕšt’anům z jednotlivých čtvrtí mĕsta předepisuje povinnost dostavit se při vyhlášení poplachu v „nejlepší zbrani a zbroji“. V následujících dobách hráli domobranci svou roli také při vojenských a civilních slavnostech a procesích. Důležitý, ne-li rozhodující podíl mĕla domobrana při úspĕšné obranĕ mĕsta a pevnosti Rosenberg za třicetileté války, kdy se v letech 1632-1634 pokusili Kronach nĕkolikrát dobýt Švédové. S cílem oživit povĕdomí o této slavné tradici mĕstské domobrany, utvořilo v Kronachu v roce 2001 nĕkolik nadšencc o dĕjiny vojenskohistorický spolek „Cronacher Ausschuss Compagnie / Kronažska Vybĕrova Rota“ a dalo si za úkol, přiblížit veřejnosti formou „živé historie“ tehdejší dobu z pohledu vojenské historie a hmotné kultury. „Cronacher Ausschuss Compagnie / Kronažska Vybĕrova Rota“ prezentuje vojenskou výstroj a výzbroj tehdejší doby, nasazení pikenýrů a mušketýrů nebo dĕlostřelectva a prostřednictvím scén a představení v duchu reenactment předvádí divákům statické i dynamické ukázky historických střelných zbraní, vĕnuje se i výrobĕ mušket a pistolí s doutnákovými zámky kopírujících přesnĕ historické vzory.Díky četným vystoupením v Nĕmecku i zahraničí vystupují členové „Cronacher Ausschuss Compagnie / Kronažska Vybĕrova Rota“ svým způsobem jako „velvyslanci historie“ mĕsta a regionu Kronach. Protože k úspĕšné obranĕ mĕsta Kronachu za třicetileté války přispĕly nemalou mĕrou místní ženy, staly se zvláštní „zbraní“ ve výzbroji skupiny, tzv. Vskutku udatné ženy z Kronachu. Mĕsto Kronach leží mezi třemi řekami a nachází se v nejsevernĕjší části Bavorska. Mĕsto si uchovalo fascinující středovĕkou podobu, korunovanou skvĕle zachovalou pevností Rosenberg. Pevnost byla vystavĕna po třicetileté válce do podoby typické barokní pevnosti, jedné z nejvĕtších svého druhu v celém Nĕmecku.